Rubrika: Aktuality

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kde byl k 1.9.2021 změněn název střediska 2090 z „Katedra ruského jazyka“ (F2-KRUJ) na „Katedra slovanských jazyků“ (F2-KSJ).

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kde byl změněn název střediska 9016 ze „Středisko handicapovaných studentů“ (R-SHS) na „Centrum pro studenty se specifickými potřebami“ (R-CSP).

Úprava personálních formulářů

U PDF formulářů pro personální agendu: Návrh na přijetí do pracovního poměru Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku Návrh na změnu pracovního poměru bylo nad podpisovými poli přidáno tlačítko pro vložení libovolné poznámky. Dále přidána možnost schválení hlavním příkazcem operace, čímž dojde ke sloučení podpisového pole příkazce operace s podpisem rektor / děkan / kvestor.

Nový PDF formulář Návrh na výplatu stipendia

Nově zveřejněný formulář Návrh na výplatu stipendia pro mimofakultní útvary nahrazuje předchozí dva formuláře Žádost o výplatu stipendií pro mimofakultní útvary, Rozpis stipendií – příloha k žádosti o výplatu stipendií. Nový formulář má tyto vlastnosti a funkce: Určení typu stipendia s adekvátním omezením výběru klasifikace úhrady. Klasifikace úhrady obsahující aktuální číselník zakázek. Výběr studenta, kterému […]

Úprava číselníku středisek

Na základě organizačních změn v Centru informatiky došlo k úpravě číselníku útvarů, kde byl změněn název střediska 9430 z „Oddělení bezpečnost a ochrana dat“ (CI-BOD) na „Oddělení rozvoje a podpory studijního IS“ (CI-RAPSIS).

Nový formulář Žádost o převod na účet spoluřešitele

Nově zveřejněný formulář Žádost o převod na účet spoluřešitele slouží pro poukázání části finančních prostředků přidělených na projekt na spolupříjemce, resp. spoluřešitele.

Aktualizace PDF formuláře Převodka / Návrh na vyřazení majetku

Formulář Převodka / Návrh na vyřazení majetku nově integruje oba formuláře do jednoho a má tyto vlastnosti: Osoby se vybírají z číselníku osob. Možnost vyplnění přebírajícího dle šablony. Možnost přidání poznámky. Po zadání inventárního čísla (max. 130 řádků) se dotáhne název majetku, datum zařazení, výrobní číslo, poznámka, číslo střediska a místnost. Nutnou podmínkou pro dotažení […]

Úprava číselníku středisek

Na základě organizačních změn na Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě managementu došlo k úpravě číselníku útvarů, a to následujícím způsobem k 31.12.2020 došlo ke zrušení těchto středisek: 2040 – Katedra politologie (F2-KPOL), 2050 – Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací (F2-KOPKK), 6030 – Institut managementu zdravotnických služeb (F6-IMZSH), 6200 – Provoz (F6-PRH), 6230 – Sklad […]

Aktualizace PDF formuláře Žádost o poskytnutí zálohy

Ve formuláři Žádost o poskytnutí zálohy je nově nastaveno dohledávání osoby s pracovním poměrem a dále možnost zaslání zálohy bezhotovostně na bankovní účet v ČR.

Nový PDF formulář Žádost o vrácení přijaté platby

Byl vytvořen nový PDF formulář Žádost o vrácení přijaté platby, který slouží pro vrácení plateb uhrazených na účet VŠE.