Rubrika: Aktuality

Úprava číselníku středisek

Na základě organizačních změn v Centru informatiky došlo k úpravě číselníku útvarů, kde byl změněn název střediska 9430 z „Oddělení bezpečnost a ochrana dat“ (CI-BOD) na „Oddělení rozvoje a podpory studijního IS“ (CI-RAPSIS).

Úprava personálních formulářů

U PDF formulářů pro personální agendu: Návrh na přijetí do pracovního poměru Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku Návrh na změnu pracovního poměru bylo nad podpisovými poli přidáno tlačítko pro vložení libovolné poznámky. Dále přidána možnost schválení hlavním příkazcem operace, čímž dojde ke sloučení podpisového pole příkazce operace s podpisem rektor / děkan / kvestor.

Čestné prohlášení o výsledku antigenního testu

Na základě mimořádného opatření rektorky v souvislosti s povinností veřejných vysokých škol testovat zaměstnance je zde ke stažení čestné prohlášení zaměstnance o výsledku antigenního testu.

Nový PDF formulář Návrh na výplatu stipendia

Nově zveřejněný formulář Návrh na výplatu stipendia pro mimofakultní útvary nahrazuje předchozí dva formuláře Žádost o výplatu stipendií pro mimofakultní útvary, Rozpis stipendií – příloha k žádosti o výplatu stipendií. Nový formulář má tyto vlastnosti a funkce: Určení typu stipendia s adekvátním omezením výběru klasifikace úhrady. Klasifikace úhrady obsahující aktuální číselník zakázek. Výběr studenta, kterému […]

Nový formulář Žádost o převod na účet spoluřešitele

Nově zveřejněný formulář Žádost o převod na účet spoluřešitele slouží pro poukázání části finančních prostředků přidělených na projekt na spolupříjemce, resp. spoluřešitele.

Aktualizace PDF formuláře Převodka / Návrh na vyřazení majetku

Formulář Převodka / Návrh na vyřazení majetku nově integruje oba formuláře do jednoho a má tyto vlastnosti: Osoby se vybírají z číselníku osob. Možnost vyplnění přebírajícího dle šablony. Možnost přidání poznámky. Po zadání inventárního čísla (max. 130 řádků) se dotáhne název majetku, datum zařazení, výrobní číslo, poznámka, číslo střediska a místnost. Nutnou podmínkou pro dotažení […]

Úprava číselníku středisek

Na základě organizačních změn na Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě managementu došlo k úpravě číselníku útvarů, a to následujícím způsobem k 31.12.2020 došlo ke zrušení těchto středisek: 2040 – Katedra politologie (F2-KPOL), 2050 – Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací (F2-KOPKK), 6030 – Institut managementu zdravotnických služeb (F6-IMZSH), 6200 – Provoz (F6-PRH), 6230 – Sklad […]

Aktualizace PDF formuláře Žádost o poskytnutí zálohy

Ve formuláři Žádost o poskytnutí zálohy je nově nastaveno dohledávání osoby s pracovním poměrem a dále možnost zaslání zálohy bezhotovostně na bankovní účet v ČR.

Nový PDF formulář Žádost o vrácení přijaté platby

Byl vytvořen nový PDF formulář Žádost o vrácení přijaté platby, který slouží pro vrácení plateb uhrazených na účet VŠE.

Personální formuláře pro rok 2021

Byly aktualizovány PDF formuláře, které zohledňují Vnitřní mzdový předpis VŠE účinný od 1. 1. 2021. Jedná se zejména o aktualizovaný číselník druhů práce, tabulku mzdových tarifů a odstranění mzdového stupně.  Aktualizovány byly tyto formuláře: Návrh na přijetí do pracovního poměru, Návrh na změnu pracovního poměru, Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku.