Dohoda o pracovní činnosti

Při sjednávání podmínek uzavření dohody o pracovní činnosti předloží pracovník osobní doklady odpovědné osobě a ta je vyplní do formuláře. Bližší podmínky týkající se období konání prací, rozsahu hodin, odměny za vykonanou práci, příp. další ujednání určí nadřízený zaměstnanec. Kompletně vyplněnou dohodu vytisknout ve dvou vyhotoveních a předložit k podpisu vedoucímu pracovníkovi oprávněnému jednat v pracovněprávních vztazích a zaměstnanci.práci, příp. další ujednání doplní nadřízený zaměstnanec, který předá takto vyplněnou listinu k podpisu vedoucímu pracovníkovi oprávněnému jednat v pracovněprávních vztazích.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Pro občany s českou státní příslušností se dohoda vyplňuje přes aplikaci iDohody. Bližší informace poskytne příslušný správce rozpočtu.

Pro cizince se používá tento formulář.