Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pro cizince v angličtině (DPP / DPČ)

Formulář v anglickém jazyce pro dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, která je uzavírána s cizincem.

Při sjednávání podmínek uzavření dohody s cizinci předloží pracovník potřebné doklady odpovědné osobě a ta je vyplní do formuláře. Bližší podmínky týkající se období konání prací, rozsahu hodin, odměny za vykonanou práci, příp. další ujednání určí Vedoucí zaměstnanec, který předá takto vyplněnou listinu k podpisu vedoucímu pracovníkovi oprávněnému jednat v pracovněprávních vztazích.

O záměru sjednání dohody s cizincem se s předstihem informujte na Mzdovém a personálním oddělení.

Formuláře jsou přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.