Dodatek dohody

Sjednaný obsah dohody lze měnit jen s dostatečným předstihem před plánovaným nabytím účinnosti změny (rozhodující je doručení originálního podepsaného dokumentu Zaměstnanci), oboustrannou písemnou dohodou, na návrh Zaměstnance, Vedoucího zaměstnance nebo Zaměstnavatele, nejde-li o změny, které je podle právních předpisů Zaměstnavatel oprávněn nebo povinen provést i bez souhlasu Zaměstnance.

Schválený dodatek dohody předat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).