Žádost o neplacené volno / neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku / tvůrčí volno / ostatní překážky na straně zaměstnance

Na základě písemné žádosti Zaměstnance může Zaměstnavatel žádosti Zaměstnance, zpravidla po vyčerpání nároku na dovolenou a pokud to umožní provozní podmínky na pracovišti, vyhovět. Žádost předává Zaměstnanec příslušnému Vedoucímu zaměstnanci a ten Zaměstnavateli k vyjádření. Zaměstnavatel zajistí neprodlené předání dokumentu s vyjádřením ke zpracování MPO, a to nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným nástupem Zaměstnance na překážku/překážky.

Vyplněný a schválený formulář předat na Mzdové a personální oddělení.

Formuláře jsou přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.