Personální a mzdový IS

V roce 2018 VŠE přešla na nový personální a mzdový informační systém EGJE (Elanor Global Java Edition) od společnosti Elanor s.r.o. Systém je součástí integrovaného univerzitního informačního systému školy.

Mzdové a personální oddělení má k dispozici komplexní systém pro evidenci personálních údajů pracovníků, výpočet mezd a tvorbu výstupů pro externí subjekty dle příslušných zákonů. Referenti cestovních příkazů využívají modul pro evidenci a zpracování cestovních příkazů a vyúčtování s následným zúčtováním případné zálohy a vynaložených nákladů během pracovní cesty ve mzdách. Správcům rozpočtu EGJE nabízí nástroj pro analýzy, podporu rozpočtování a reporting personálních a mzdových údajů jejich útvaru.

Všem pracovníkům školy je na adrese zam.vse.cz přístupný intranetový portál EGJE HR Portál, kde mohou nalézt aktuální a historické informace o svých personálních údajích, výplatní lístek a majetek na ně evidovaný. Dále je na portálu agenda pro vytváření cestovních příkazů a vyúčtování k tuzemským a zahraničním pracovním cestám. Pro pověřené pracovníky je k dispozici aplikace iDohody pro jednoduché zadání DPP/DPČ pro občany ČR včetně zpracování potvrzení o provedené práci, které po patřičném schválení vstupuje do výpočtu mezd. Na hlavní stránce jsou umístěny pokyny a formuláře k pracovněprávním vztahům a cestovním náhradám.

Vedoucí pracovníci mohou přes portál nahlížet na základní údaje o svých bezprostředně podřízených včetně evidovaného majetku v užívání (dlaždice Sestavy) a jejich pracovních cest. Podřízenost a nadřízenost je určena systemizovaným stromem.

Portál je přístupný pouze v rámci školní sítě z počítačů vedených jako zaměstnanecké.