Majetek

Nákup majetku
Nákup majetku zajišťuje celoškolsky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a ostatní legislativou:

  • Odbor správy majetku (audiovizuální technika, kopírovací stroje, nábytek a zařízení),
  • Centrum informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze (výpočetní technika, tonery),
  • CIKS (publikace),
  • Nakladatelství (papír).


Vyřazení majetku z evidence

Majetek se vyřazuje z evidence na základně řádně vyplněného formuláře Návrh na vyřazení evidovaného majetku. Tento se předá do oddělení evidence majetku a po odsouhlasení komise je následně z evidence vyřazen.


Jak převést evidovaný majetek na někoho jiného?

Na základě vyplněného formuláře Převodka majetku, jeho schválení a předání na sekretariát (fakulty) či oddělení evidence majetku.


Jak zařadit nově pořízený majetek do evidence?

K likvidačnímu listu faktury přiložit řádně vyplněný příslušný formulář Zápis o převzetí / zhodnocení majetku.


Jak vytvořit vyřazovací protokol?

viz Vyřazení majetku z evidence