Vzor žádosti o projednání neomluvené nepřítomnosti

Rozhodnutí, jde-li o neomluvené zameškání pracovní doby nebo její části/částí Zaměstnancem, činí na základě písemné žádosti Zaměstnavatel. Vedoucí zaměstnanec k tomu vyhotoví písemné shrnutí, v jakém jednání Zaměstnance spatřuje pochybení, které hodnotí jako neomluvenou nepřítomnost a předloží ho Zaměstnavateli k vyjádření. Pokud Zaměstnavatel uzná nepřítomnost Zaměstnance za neomluvenou, v předloženém shrnutí vyznačí svoje stanovisko a kompletní dokument předá k projednání odborové organizaci působící na VŠE. Kopii Žádosti o projednání předá Zaměstnavatel na vědomí MPO.  Odborová organizace o projednání vyhotoví písemný zápis, jeden originál vydá Zaměstnavateli, druhý originál předá MPO.

Vzor žádosti je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).