Žádost o provedení prohlídky pracovnělékařské péče

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání

Podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách vstupní lékařskou prohlídku musí absolvovat uchazeč o zaměstnání ještě před uzavřením pracovně právního vztahu.

  • V případě práce zařazené do první kategorie, kde součástí této práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy provádí pracovnělékařskou prohlídku praktický lékař pro dospělé, u kterého je uchazeč o zaměstnání registrován.
  • V ostatních případech  provádí pracovnělékařskou prohlídku poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž má VŠE uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Pracovníci přicházejí k prohlídce pracovnělékařské péče s písemnou „Žádostí o provedení prohlídky pracovnělékařské péče“. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je nutno uchovávat v 1 kopii ve zdravotní dokumentaci pacienta, 1x jej obdrží posuzovaná osoba a 1x žadatel – je tedy nutno k prohlídce přijít s 3 kopiemi.

 

Periodická prohlídka zaměstnance

Na periodickou prohlídku vysílá zaměstnance zaměstnavatel v intervalech závislých na kategorizace práce, věku zaměstnance, výskytu rizik a specifických právních předpisech. U prací v 1. kategorii bez dalších rizik je interval 6 let (4 roky u zaměstnance staršího 50 let).

Periodickou prohlídku

  • u osob zařazených do 1. kategorie provádí ošetřující praktický lékař pro dospělé (atestace ve všeobecném lékařství, nikoliv specialista jako internista, kardiolog apod.),
  • u osob zařazených do 2. kategorie nebo pracujících v rizikových pracovních podmínkách provádí preventivní prohlídku smluvní lékař VŠE.

K periodické prohlídce se zaměstnanec dostaví s dokumentem vystaveným zaměstnavatelem ve 3 vyhotoveních, zpět od lékaře obdrží 2 originály, jeden pro vlastní potřebu a jeden odevzdá neprodleně zaměstnavateli.

 

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.