Majetek

Nákup majetku
Nákup majetku zajišťuje celoškolsky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a ostatní legislativou:


Vyřazení majetku z evidence

Majetek se vyřazuje z evidence na základně řádně vyplněného formuláře Návrh na vyřazení evidovaného majetku. Tento se předá do oddělení evidence majetku a po odsouhlasení komise je následně z evidence vyřazen.


Jak převést evidovaný majetek na někoho jiného?

Na základě řádného vyplnění převodky majetku, podepsání a předání na sekretariát (fakulty) či oddělení evidence majetku. Formulář Převodka majetku (příloha k SR 05/2007 – Evidence majetku).


Jak zařadit nově pořízený majetek do evidence?

K likvidačnímu listu faktury přiložit řádně vyplněný příslušný formulář Zápis o převzetí / zhodnocení majetku (příloha k SR 05/2007 – Evidence majetku).


Jak vytvořit vyřazovací protokol?

viz Vyřazení majetku z evidence


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague